bell street project space

   
  home | current | past | upcoming | about | contact | links
   
 

past

   
 

VISCOSITY and CONSTRUCTION
(Gesetz des gemeinsamen Schicksals)

gilbert bretterbauer
volker eichelmann
hanako geierhos
martin hoener
kathrin wolf

curated by florian schmidt

21.2.07 - 24.2.07

text pdf>


Installation View
Viscosity and Construction, 2007

             
             
             
viscosity_and_construction viscosity_and_construction viscosity_and_construction    
             
viscosity_and_construction   viscosity_and_construction   viscosity_and_construction  
           

   
 

to subscribe to our email updates send mail to: subscribe@bellstreet.net

   
 

bell street project space
glockengasse 22 1020 vienna
info@bellstreet.net